Cesta v menu Projekty Odpočty
Vedľajšie meu:

Odpočty

IB apríl 2010 ..

Systém Odpočty je tvorený súborom technických a programových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii klientom - používateľom na zaznamenanie odpočtov meračov a snímačov.

Meračom sa rozumie zariadenie registrujúce množstvo odberu určitého média, napr. elektromer. Snímač je zariadenie, ktoré ponúka aktuálnu hodnotu nejakej fyzikálnej veličiny, napr. teplomer.

Rôzne možnosti automatizácie odpočtov a umiestnenie zberných prostriedkov vedie k viacerým variantom systému:

 • ručný odpočet,
 • automatizovaný odpočet na strane klienta,
 • automatizovaný odpočet na strane servera,
 • automatizovaný odpočet na strane klienta aj servera.

Ručný odpočet

Principiálna schéma systému s ručným odpočtom meraných veličín je na nasledujúcom obrázku.

Ručný odpočet

Obláčik znázorňujúci lokálnu a/alebo verejná sieť LAN/WAN rozdeľuje systém na dve časti. Časť servera je vľavo, vpravo je časť klienta. Ich vzájomná komunikácia je založená na webových štandardoch. Tie umožňujú prepojenie počítačov klientov s webovou aplikáciou (WebApp), ktorá získava údaje z databázy systému (DB).

Predpokladá sa, že klienti majú možnosť získať údaje z meračov a snímačov. Prostredníctvom formulárov webovej aplikácie ich zaznamenajú do databázy systému. Webová aplikácia ich poskytne klientom v textovej aj grafickej forme. Určitému klientovi budú poskytnuté údaje, ktoré sám do systému vložil. Môže sa dostať aj k údajom iných klientov, ktorí to umožnia.

Automatizovaný odpočet na strane klienta

Klientov je možné odbremeniť od ručných odpočtov, ak na strane klienta sa údaje z meračov a snímačov dajú získať prostredníctvom automatizačných prostriedkov. Zabezpečia to špecializované programy a procesy (P1 ..PN), ktoré získajú údaje z meračov a zabezpečia ich prenos do databázy systému.

Automatizovaný odpočet na strane klienta

Automatizovaný odpočet na strane servera

V komunitách klientov je možné zabezpečiť zber údajov centralizovane. Nápomocné k tomu môžu byť špecializované programy a procesy (P1 ..PN) umiestnené na strane servera.

Automatizovaný odpočet na strane servera

Automatizovaný odpočet na strane klienta aj servera

Automatizačné prostriedky zberu údajov je možné mať na strane klienta aj servera.

Automatizovaný odpočet na strane klienta aj servera

Východiskom pre riešenie systému sú tieto požiadavky:

 1. Treba použiť databázu MySQL.
 2. Na tvorbu webovej aplikácie treba použiť skriptovací jazyk PHP.
 3. Na prezentáciu údajov v grafoch sa pripúšťa použitie SVG.

Predmetom riešenia je:

 1. Návrh štruktúry databázy.
 2. Programy a procesy zberu údajov z meračov a snímačov.
 3. Webová aplikácia umožňujúca:
  • konfigurovať systém - zadanie klientov, komunít, meraných veličín, parametrov grafov,
  • prezentovať údaje zaznamenané v archívnych tabuľkách v textovej aj v grafickej forme,
  • umožniť prístup k údajom iba oprávneným osobám.

Podrobnejšie informácie o projekte sú na stránkach www.odpocty.sk.

www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 12. 09. 2010.