Cesta v menu Poznámky Rok 2009
Vedľajšie meu:

Rok 2009

Poznámky, postrehy, komentáre zaznamenané v roku 2009 ...26. 11. 2009

CSV a UTF

Už pred rokmi som mal problémy pri exporte údajov z webových aplikácií pre MS Excel. Prejavovali sa v nesprávnej interpretácii znakov s diakritikou. Vyriešil som to tak, že Excelu som "podhodil" HTML stránku a v nej tabuľku.

K nevyriešenému "problému" som sa teraz vrátil pri exporte do CSV. Našiel som k tomu vysvetlenie v článku Drupalu CSV files not Unicode/UTF-8 aware. Užitočnou sa stala informácia, že Excel vie čítať UTF-16LE (little endian) a to na platforme PC aj Mac. V ASPX to vedie ku kódu:

Response.Clear(); Response.AddHeader("Content-Disposition","attachment; filename=subor.txt"); Response.ContentType = "text/plain;"; System.Text.Encoding encod = System.Text.Encoding.GetEncoding("UTF-16LE"); byte [] BOM = {0xFF, 0xFE}; // Byte Order Mark Response.BinaryWrite(BOM); Response.BinaryWrite(encod.GetBytes(sKod)); // string sKod = text na export Response.End();

Exportovaný subor.txt treba uložiť a potom ho otvoriť v Exceli. "Čarodej" pre import súboru txt ponúkne možnosť zvoliť oddeľovač (použil som bodkočiarku) aj textový kvalifikátor (použil som apostrof).


7. 10. 2009

ActiveXperts SMS and MMS Toolkit

Add SMS and MMS capabilities to any Windows or .NET application ... www.activexperts.com/xmstoolkit/,

SMS and MMS Toolkit is toolkit to provide SMS and MMS messaging functionality to Windows software developers. With ActiveXperts SMS and MMS Toolkit, you can send and receive SMS messages (including WAP, ringtones, picture messages) via a:

 • GSM modem
 • GSM phone
 • SMPP compliant SMSC provider
 • HTTP compliant SMSC provider
 • Hayes compatible modem

Demo Projects are created with Microsoft Visual Studio 2005.


Phoenix Signaling Devices

1. 9. 2009

Phoenix Signaling Devices

Flexible combination and easy installation of signal towers ... www.phoenixcontact.sk, PSD ...

Zdroj:
AT&P journal 9/2009 str. 2722. 8. 2009

SQL Server Driver for PHP 1.1

PHP 5 extension that allows for the reading and writing of SQL Server data from within PHP scripts. The extension provides a procedural interface for accessing data in all editions of SQL Server 2005 and SQL Server 2008 ... download...


29. 7. 2009

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Dňa 29. 7. 2009 bol v Zbierke zákonov, v čiastke 110, uverejnený zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon bude účinný od 1. 9. 2009 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť 1. 1. 2010.Zákon má za úlohu optimalizovať fungovanie trhu s elektrinou v oblasti kombinovanej výroby elektriny a tepla a obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako by mal podporiť decentralizovanú výrobu elektriny. Zákon vytvára podmienky k ochrane životného prostredia a k rozvoju vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Cieľom zákona je lepšie využitie primárnych energetických zdrojov pri zásobovaní energiou prostredníctvom vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny alebo mechanickej energie a tepla s následným znížením emisií skleníkových plynov, najmä oxidu uhličitého. Návrh zákona má pozitívny vplyv aj na životné prostredie, a to najmä tým, že sa ušetria primárne energetické zdroje (predovšetkým fosílne palivá), čím dôjde k menšiemu úniku emisií do ovzdušia.


30. 6. 2009

Česko chce pribrzdiť solárne elektrárne

"Českému štátu začína robiť problémy podpora výroby elektriny zo slnečných kolektorov, preto chce teraz tento boom zastaviť", konštatuje sa v článku Ekonomika SME.sk s odvolaním na denník E15 online.


22. 5. 2009

Biosenzory

Biosenzor je zariadenie na detekciu biologických zložiek v sledovanom objekte. Pozostáva z:

 • biologicky citlivého prvku, napr. tkanivo, mikroorganizmus, enzím a pod., ktorý je schopný reagovať na prítomnosť meranej substancie
 • transducera, ktorý transfojmuje signály biologicky citlivého prvku na iný druh energie
 • elektroniky (signálový procesor) určenej na transformáciu signálov do človekom rozpoznateľnej formy

21. 4. 2009

ZenithSolar

ZenithSolar www.zenithsolar.com is set to develop and mass produce the most reliable cogeneration solar power system - with a full vertically integrated strategy - that can be deployed as a distributed energy network.

Founded in 2006, The ZenithSolar system is price competitive with traditional forms of energy without government subsidies.

ZenithSolar concentrated solar energy generation system is based on a new paradigm in optical design and high-efficiency solar cells.


21. 4. 2009

C# free vývojové štúdio

C# code - www.icsharpcode.net Open Source Projects for the .NET Platform.


7. 4. 2009

Dibi

Dibi http://dibiphp.com/cs/ is Database Abstraction Library for PHP 5. Dibi currently supports a lot of significant databases: MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, Access and generic PDO and ODBC.


7. 4. 2009

Nette Framework

Nette Framework http://nettephp.com/cs/ je výkonný framework pro pohodlné a rychlé vytváření kvalitních a moderních webových aplikací v PHP 5. Eliminuje bezpečnostní rizika, podporuje AJAX, DRY, KISS, MVC a znovupoužitelnost kódu.


31. 3. 2009

Aptana Studio - vývojové prostredie web aplikácií

Aptana Studio http://www.aptana.com/ is a complete web development environment that combines powerful authoring tools with a collection of online hosting and collaboration services that help you and your team do more.


24. 3. 2009

Linky od ML: Arduino, BeagleBoard

Arduino http://www.arduino.cc/ is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.

The BeagleBoard http://beagleboard.org/ is an ultra-low cost, high performance, low power OMAP3 based platform designed by BeagleBoard.org community members and sold by Digi-Key.


22. 3. 2009

Inštalácia PHP 5, MySQL a phpMyAdmin

Inštalácia PHP prostredníctvom php-5.2.9-1-win32-installer.msi bola neúspešná. Úspech bol dosiahnutý takto:

 • Obsah php-5.2.9-1-Win32.zip rozbaliť do C:\PHP5
 • Zo súboru php.ini-recommended vytvoriť php.ini, v ktorom nastaviť:
  • extension_dir ="C:\PHP5\ext"
  • upload_tmp_dir="C:\WINDOWS\Temp"
  • session.save_path="C:\WINDOWS\Temp"
  • cgi.force_redirect=0
  povoliť extension:
  • php_mysql.dll
  • php_mysqli.dll
  • php_mbstring.dll
 • Nástroje pre správu - IIS:
  Webové servery - Vlastnosti: Domovský adresár: Konfigurácia - Mapovanie: .php C:\PHP5\php-cgi.exe
 • To isté aj pre Deafault Web Site

Inštalácia MySQL mysql-5.0.77-win32.zip

 • Multilingualism UTF-8
 • Enable TCP/IP Networking Port Number 3306
 • Windows Service MySQL .. Lunch the MySQL server automitacally

Inštalácia phpMyAdmin phpMyAdmin-2.11.9.4-all-languages-utf-8-only.zip

 • Rozbaliť ro adresára C:\phpMyAdmin
 • V IIS vytvoriť virtuálny adresár

27. 2. 2009

Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php# ...


27. 2. 2009

VMware CVP
Spoločnosť VMware na konferenci VMworld Europe 2009 ve francúzskomm Cannes oznámila, že s firmou Intel Corporation pripravuje nový produkt VMware Client Virtualization Platform, ktorý bude súčasťou radu produktov pre virtualizáu desktopov VMware View. Je to klientský hypervizor pripravený pre okamžitú inštaláciu na desktopoch a notbukoch s procesormi Intel Core 2 a Centrino 2 s podporou technológie Intel vPro... http://www.vmware.com/


17. 2. 2009

ZigBee http://cs.wikipedia.org/wiki/ZigBee ...


4. 1. 2009

The Web Developers Guide to HTML 5 je zaujívý dokument určený tvorcom webového obsahu, ktorý je vhodný na zoznánie sa s HTML 5. Je dostupný na adrese: http://dev.w3.org/html5/html-author/ ...


2. 1. 2009

PHP a MS SQL je kombinácia skriptovacieho a databázového stroja, ktorý v súčasnosti naráža na problém zobrazenia diakritických znamienok. V rozšírení, ktoré umožňuje prácu s MS SQL (množina funkcií ssql_%) nie je funkcia, ktorá by umožnila nastavenie znakovej sady, t.j. ekvivalent funkcie pre databázy MySQL:

mysql_set_charset ("utf8")

Bez nej nie je možné využiť UTF-8. Ani predpísanie znakovej sady windows-1250 vygenerovanej webovej stránke nezaručí správne zobrazenie textov zapísaných v databáze s diakritickými znamienkami (napr. znaky č a ľ sú bez mäkčeňov). Pátraním po príčinách som narazil na informáciu, že MS SQL pre texty typu nvarchar používa kódovanie UCS-2. O tomto kódovaní sa vo Wikipedii uvádza:

UCS-2 (2-byte Universal Character Set) is an obsolete character encoding which is a predecessor to UTF-16 ...


www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 23. 03. 2012.