Cesta v menu Poznámky Rok 2013
Vedľajšie meu:

Rok 2013

Poznámky, postrehy, komentáre zaznamenané v roku 2013 ...24. 12. 2013

Šťastné Vianoce!

Šťastné Vianoce

Západy Slnka sú na Liptove očarujúce!


22. 12. 2013

Mapové aplikácie

Zoznam článkov k mapám: www.sporops.sk/clanky/.


Medzera nad mapou

26. 11. 2013

Medzera nad mapou - riešenie dôsledku

"Čo sa môže pokaziť, to sa pokazí!" - povedal pán Murphy. Tvrdil tiež, že keď sa nám zdá, že veci fungujú, nepostrehli sme skrytú chybu.

Odladil som webovú aplikáciu "Rozhodnutia ÚRSO pre tepelnú energetiku" na localhoste so všetkými rozhodnutiami pre rok 2012. Očakával som bezproblémové nasadenie na web http://www.sporops.sk/urso/. Všetko fungovalo, ale nad mapou sa objavila medzera. Dvojdňové dumanie, skúmanie, ladenie ma priviedlo k zisteniu, že obsah HTML prvku head sa dostal do prvku body. Medzery na začiatku robili neplechu. Kto to má na svedomí, som nezistil. Nedokázal som navodiť situáciu, aby som tú neplechu "zneškodnil". Keď nie príčinu, pokúsil som sa odstránoť dôsledok - štyri riadky JavaScript kódu s podporou jQuery:

$(document).ready(function(){ // ********************* sHtml = $("body").html(); // získanie HTML kódu prvku body i1E = sHtml.indexOf("<"); // index otváracej zátvorky prvého elementu sHtml = sHtml.substring(i1E); // odstránenie textu pred prvým elementom $("body").html(sHtml); // vnútenie nového kódu prvku body ...

Uvedené riešenie "zafungovalo". Medzera nad mapou zmizla. Potvrdili sa však obavy, že pri zmene HTML kódu prvku body bude aktualizovaný objektový modelu dokumentu a dôjde k opakovanému načítaniu zdrojov. Niekedy došlo k "zablokovaniu" aplikácie, mapa sa nezobrazila. Východiskom sa ukázalo použitie DOM pre odstránenie "škodnej" z kódu.

function OdstranMedzeruNadMapou() { // ************************** // #IB 4.12.2013 try { var body = document.getElementsByTagName("body")[0]; var node0 = body.firstChild; if(node0.nodeType==3) { body.removeChild(node0); } } catch (err) { // alert( "Error: " + err); } }

Hviezdy EU

9. 7. 2013

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti

Smernica 2012/27/EU o energetickej efektívnosti (PDF 1349 kB) z 25.10.2012 - „stratégia Európa 2020“, prezentácia p. Šoltésovej:

 • 20 % znížiť spotrebu primárnej energie.
 • 20 % zlepšiť energetickú efektívnosť.
 • 3 % obnoviť verejné budovy ročne (nad 500 m2) .. do 31. decembra 2013 vypracovať a zverejniť zoznam dotknutých budov.
 • Viac informácií - posilnenie práv spotrebiteľov?
 • Členské štáty zabezpečia, aby koncoví odberatelia dostávali všetky svoje vyúčtovania a informácie o vyúčtovaní spotreby energie bezplatne a aby koncoví odberatelia tiež mali vhodný a bezplatný prístup k svojim údajom o spotrebe,
 • Členské štáty môžu zriadiť národný fond energetickej efektívnosti na účel podpory národných iniciatív v oblasti energetickej efektívnosti.

Ing. Katarína Korytárová, PhD.: Prečo je potrebné verejné budovy obnovovať komplexne .. do 30.4.2014 vypracovať dlhodobú stratégiu pre mobilizáciu investícií do obnovy národného fondu budov.

Zo smernice:

 • (16) Budovy predstavujú 40 % konečnej energetickej spotreby Únie.
 • (18) Členské štáty by mali podporovať obce a iné verejné subjekty, aby prijímali integrované a udržateľné plány energetickej efektívnosti s jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich tvorby a realizácie a primerane ich informovali o ich obsahu a pokroku v dosahovaní cieľov. ... Mala by sa podporovať výmena skúseností medzi mestami , obcami a inými verejnými subjektmi, pokiaľ ide o inovačnejšie skúsenosti.

14. 6. 2013

Profil spoločnosti LMT, a.s.

Na webovej stránke spoločnosti LMT, a.s., ktorá je členom skupiny Cofely:

http://www.cofely.sk/sk/vyroba-tepla-tepelne-hospodarstva-v-skupine-lmt-profil-spolocnosti/

sú tieto informácie:

Profil spoločnosti LMT

Rozhodnutím ÚRSO bola pre LMT stanovená cena 84.83 Eur/MWh s DPH - Mapa rozhodnutí ÚRSO:

Cena tepla LMT

Zopár výpočtov - prepočet údajov LMT a ich hlásenia pre SIEA:

Čo vzorec EUR SK
Cena vyrobenej energie 80107 * C 6 795 476.81 204 686 556.99
Cena vyrobenej energie pre domácnosti 55004 * C 4 665 989.32 140 544 264.31
Cena dodanej energie pre domácnosti 49956 * C 4 237 767.48 12 7645 794.27
Straty v rozvodoch tepla pre domácnosti (55004-49956) * C 428 221.84 12 898 470.043
Cena vyrobenej energie iným než domácnosti (80107-55004) * C 2 129 487.49 64 142 292.68

Poznámka:
Vo vzorcoch čísla sú údaje za rok v MWh, C = 84.83 Eur/MWh je cena z rozhodnutia ÚRSO pre LMT, a.s. - je rovnaká pre domácnosti aj iných odberateľov. Uvedené ceny sú s DPH. Pre tých skôr narodených je urobený prepočet na SK - slovenské koruny. Údaje o domácnostiach sú získané z hlásenia LMT, a.s. pre SIEA - pozrite tabuľku nižšie.


ŽIŤ ENERGIOU

13. 6. 2013

Cena tepla - poradenstvo.ke@siea.s

Prosím, pomôžte mi zorientovať sa v týchto okruhoch otázok:

1. Cena tepla pri centrálnych dodávkach do bytových domov pozostáva z variabilnej a fixnej zložky. Pre dodávateľa tepla ich určuje ÚRSO. V ich rozhodnutiach sa uvádza "maximálna" cena. Je možné s dodávateľom dohodnúť aj nižšiu cenu, než je stanovená maximálna cena? Ak áno, kto je oprávnený ju dojednať?

2. Kto znáša náklady spojené so stratami v prepravných potrubiach? V ktorej zložke ceny tepla sú zahrnuté?

3. Podľa zákona o energetickej efektívnosti 476/2008 má prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla robiť vyhodnotenia efektívnosti prenosu, prepravy, distribúcie, rozvodu a zasielať ich prevádzkovateľovi monitorovacieho systému. Má povinnosť aj zverejniť výsledky na svojej internetovej adrese alebo požiadať o ich zverejnenie prevádzkovateľa monitorovacieho systému. Ako mám postupovať, aby som získal tieto údaje o rozvodoch tepla v Liptovskom Mikuláši, ktorých prevádzkovateľom je LMT, a.s.?

Odpovede poskytnuté v rámci bezplatného odborného poradenstva z projektu ŽIŤ ENERGIOU

K bodu 1.
ÚRSO vykonáva cenovú reguláciu na základe zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. Princíp regulácie ceny tepla spočíva v určení rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov a výšky primeraného zisku. Cena je dvojzložková a pozostáva z max. ceny variabilnej zložky a maximálnej ceny fixnej zložky. Maximálna cena je cena, ktorú nie je prípustné prekročiť. Dodávateľ tepla s odberateľom tepla môže dohodnúť v zmluve o dodávke tepla aj nižšiu cenu, ako je maximálna. Väčšinou sa to v praxi uplatňuje pri variabilnej zložke maximálnej ceny tepla. Rozhodujúcimi nákladmi pri tejto cene sú náklady na priamy materiál – náklady na palivo. Cena paliva sa v priebehu regulačného roku môže meniť. Keď dodávateľ tepla s dodávateľom paliva dohodne nižšiu cenu, ako predpokladal pri predloženej kalkulácii ceny (tri mesiace pred novým regulačným rokom, keď sa začne uplatňovať), na základe ktorej mu bola ÚRSO určená max. cena, môže uplatniť pre odberateľa nižšiu cenu. A opačne, ak náklady na palivo budú v priebehu regulačného roka vyššie, ako predpokladal v predloženej kalkulácií, musí dodávateľ tepla požiadať ÚRSO o určenie novej ( vyššej) maximálnej variabilnej zložky ceny tepla.

K bodu 2.
Nehospodárnosť pri výrobe a rozvode tepla nie je oprávnený náklad v cene tepla. Vo variabilnej zložke max. ceny tepla sú zahrnuté iba povolené straty. Tieto sa určujú pri pravidelnom overovaní hospodárnosti prevádzky sústav tepelných zariadení podľa vyhlášky ÚRSO 328/2005 Z.z. v platnom znení. V tejto vyhláške sú uvedené najvyššie povolené straty (a ukazovatele energetickej účinnosti) podľa druhu zariadení na výrobu a rozvod tepla. V prípade ak skutočné straty sú vyššie ako povolené, náklady s tým súvisiace znáša dodávateľ tepla. Je to jeho finančná strata.

K bodu 3.
Od spoločnosti LMT, a.s. L. Mikuláš sme odbŕžali za rok 2012 hlásenie o hodnotení rozvodu tepla v nasledovnom rozsahu.

Účinnosť rozvodu tepla lmt

--

Nedostal som odpoveď na doplňujúce otázky:

Tabuľku s hlásením LMT, a.s. o energetickej účinnosti rozvodu tepla ste získali z Monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie, ktorý prevádzkuje SIEA? Ako sa na webe k týmto údajom môže dostať bežný človek?


Erb LM

12. 6. 2013

Zastupiteľstvo LM schválilo 20 % účasť v LMT, a.s.

Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Liptovský Mikuláš 43/2012 z 23. mája 2013 bola schválená 20 % účasť mesta v spoločnosti LMT,a.s.

 

Management

26. 4. 2013

Energetický manažment LM

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš 7/2007 je doplnkom Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš č. 12 „Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky“. Odporúča vytvoriť "energetický manažment mesta pozostávajúci z vlastných i externých odborníkov". Odporúča tiež "minimálne každých päť rokov prehodnocovať koncepciu zásobovania mesta tepelnou energiou" ... Funguje manažment a prehodnocujú sa koncepcie?

Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš v oblasti tepelnej energetiky je z roku 2006. Uvádza sa v nej:

Na základe štatistických údajov z roku 2006 na území mesta je 281 bytových domov so 6.569 bytmi vrátane bytov v rodinných domoch. .. str. 14

V správe spoločnosti Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. je :
- 25 centrálnych plynových kotolní s výkonom nad 300 kW,
- 8 blokových kotolní s výkonom do 300 kW
- 1 výmenníková stanica VS – 1 Nábrežie.
.. str. 24


Editovanie v Chrome

15. 2. 2013

Editovanie zdrojových súborov v Chrome

Chrome si získava svoju pozíciu aj užitočnými možnosťami, ktoré ponúka vývojárom. Už som ho viackrát použil na ladenie JavaScripov. Návod na editovanie je v článku How to Edit Source Files Directly in Chrome. Postup:

 • Ctrl+Shift+I = Tools - Developer Tools .. Nástroje - Nástroje pre vývojárov
 • Sources, Ctrl+O = Open
 • right-click - Save alebo Save As

Chrome zrejme nenahradí vývojové prostredie, ale niekedy jeho použitie ako editovací nástroj môže byť užitočné.


Konferencie 2013

15. 2. 2013

Konferencie 2013

V roku 2013 Mapu SPOROPS a OZE by bolo dobré dostať do povedomia širšej verejnosti. Rozumným sa javí účasť na konferenciách:

 • RESPect 2013, TUKE - BERG, PoráčPark, 26. - 28. marec 2013
 • EnergyCamp 2013, Chastia s.r.o., Poprad, 18.-19. apríl 2013
 • Vykurovanie 2013, Stará Ľubovňa, 4. - 8. marec 2013, Hotel Sorea
 • NZEE 2013 - Nekonvenčné zdroje elektrickej energie, ČES, FEKT - VUT Brno, Blansko, 29. - 31. máj 2013, Hotel Panorama (pozvánka mi prišla na SolarWeb), prihláška do 12.4.2013, príspevky do 3.5.2013

Štatistiky použitia webových prehliadačov v roku 2012

9. 2. 2013

Browser Trends 2012

Za rok 2012 webový prehliadač Google Chrome zaznamenal najväčší nárast používateľov ... Štatistiky SitePoint.

Výťah z článku

PHP Traits: Good or Bad?

6. 2. 2013

Viacnásobná dedičnosť v PHP

Doteraz som o viacnásobnej dedičnosti v PHP nepočul. Zaujímavý článok PHP Traits: Good or Bad? (trait = osobitosť, črta, zvláštnosť). Je v ňom link na Multiple Inheritance in PHP 5.4 using Traits z 11-teho septembra 2012. Je poukázané na "diamantový problém" - The diamond problem viacnásobnej dedičnosti.


Prílohy email spôsobujú problémy

2. 2. 2013

Emaily bez príloh

Tí skôr narodení pamätajú na časy, keď sa informácie posielali poštou - listy obyčajné, doporučené, letecké. Pozdravy pohľadnicami. Doba doručenia bola niekoľko dní. Telegramy boli u adresáta aj do 24 hodín. Emaily ich vraj dokážu nahradiť. Sú krokom na ceste k bezpapierovej informatike!? Voľakedy som tomu aj veril. Email je doručený takmer "okamžite". Lenže ... ako každý dobrý nápad sa dá zneužiť, aj email bol, podľa môjho názoru, zneužitý. Pre komunikáciu ľudí je už takmer nepoužiteľný. Písal som o tom v poznámke Máme priveľa emailov.

Neviem si predstaviť, ako by to bolo bez emailov. Roky sa však snažím vyvarovať prikladaniu príloh k emailom.

Začalo to tým, že ako programátor som výsledky svojich riešení posielal v komprimovaných balíkoch. Ako inak? V prílohách emailov. S narastajúcou zložitosťou a časom riešenia projektu sa balíky zväčšovali (najmä ak súčasťou riešenia bola databáza). Bola obmedzená prenosová rýchlosť, aj veľkosť emailových schránok príjemcov. Email s veľkou prílohou bolo neraz nemožné "pretlačiť". Riešenie dávala "uschovna,cz". Použil som ju iba párkrát. Viac pod kontrolou mám svoju doménu, kde môžem umiestniť aj väčšie balíky. Príjemcom oznámim iba jeho webovú adresu, aby si balík mohli stiahnuť.

Pri spoločnej práci nad dokumentami vytváranými v kancelárskych balíkoch som narazil na problém udržiavania verzií. Ak som s dokumentom robil ja a súčasne aj kolega, dávať dohromady výsledok bolo neraz časovo náročné. Pri rozsiahlejších dokumentoch a súčasných aktivitách viacerých riešitaľov dospieť ku konečnému - spoločnému riešeniu bolo takmer nemožné. Keď sa k tomu pridali problémy s rôznymi verziami kancelárskych balíkov - škoda vravieť.

Vedel by som uvádzať ďalšie a ďalšie príklady, kedy mi prílohy emailov narobili starosti. Pred rokom som v spolupracujúcej firme odporučil zaviesť pravidlo: "Emaily bez príloh". Dá sa to! Cestou k tomu je "cloud". Mne sa to darí s cloudom Google = zdieľanie dokumentov, spoločné webové stránky, prílohy k stránkam ...

Pri posielaní emailu sa snažím predstaviť, ako by som priložil balík k listu a spolu ich hodil do poštovej schránky (pozrite obrázok pri tejto poznámke). Už ani kniha sa cez priehradku poštovej schránky nedá prestrčiť. S balíkom bolo voľakedy treba zájsť na poštu. List sa vkladal do balíka, nie balík k listu.

Občas dostávam emaily s prílohami. Tie zaujímavé si odkladám - pozrite článok Prílohy emailov.


Rodina, priatelia, známi - podpora Mape SPOROPS sa otvorí v novom okne

26. 1. 2013

Podpora rodiny, priateľov a známych Mape SPOROPS

Na vytvorenie podmienok pre vyjadrenie podpory Mape SPOROPS je použitý Google dokument. Jeho obsah sa bude meniť na základe uváženia a zmien všetkých, ktorí dostanú právo dokument upravovať. Využíva sa pri tom spoločná práca s dokumentom = zdieľanie. Náročnosť úpravy takých dokumentov je podobná náročnosti použitia iných textových editorov z kancelárskych balíkov, ako je napr. Word z balíka MS Office.

Dokument, v ktorom dávam možnosť verejne deklarovať podporu projektu Mapa SPOROPS, má možnosť na webe vidieť každý, kto pozná jeho webovú adresu. Môžete ho vyvolať kliknutím na link Sponzor Mapy SPOROPS - Rodina, priatelia, známi - otvorí sa v novom okne.

Tým, ktorí majú účet Google, rád nastavím právo dokument meniť. Stačí, ak mi oznámia, že o to majú záujem. Tí, ktorí účet Google nemajú, môžu mi poslať svoje stanovisko k projektu emailom, mobilom, či oznámiť mi ho pri osobnom stretnutí. Do dokumentu Google ich stanovisko (najradšej podporné) rád vložím.

“Cloud” a od tohto slova odvodené pojmy ako “Cloud Services”, “Cloud Computing” sú v anglicky písaných zdrojoch označované ako “buzz”, čo znamená bzukot, šum. V slovenčine “byť v oblakoch” vyjadruje niečo nereálne, vysnívané, ťažko dosiahnuteľné. Ťažko dosiahnuteľné sa mi javilo aj vytvorenie Mapy SPOROPS. S cloudom Google to však reálne je. Bez podpory rodiny, priateľov, známych to však nedokážem. Verím, že v priebehu roka 2013 sa podarí Mapu SPOROPS rozšíriť aj do iných miest Slovenska. Vopred ďakujem za podporu a pomoc!

Imrich Buranský .. -- ..

Poznámka:
Pre záujemcov o cloud dávam do pozornosti webové stránky Technológie Google.


Mapa SPOROPS - otvorí sa v novom okne

19. 1. 2013

Sponzori Mapy SPOROPS - vyjadrenie poďakovania za podporu, pomoc a vytvorenie podmienok pre riešenie. Podrobnejšie v článku s poznámkami k projektu Mapa SPOROPS.Stránky Naša bytovka sa kliknutím na obrázok otvoria v novom okne

16. 1. 2013

Naša bytovka + Fórum RanaLM

Zvýšenie informovanosti v našej bytovke doteraz umožňovali webové stránky:

Verejná dostupnosť stránok “Naša bytovka” nedáva možnosť uverejniť na nich informácie, ktoré by mali zostať iba v okruhu vlastníkov bytov a správcu. Východiskom by mohli byť stránky:

 • Fórum RanaLM - Google stránky, môže ich vidieť a editovať iba ten, kto dostane pozvanie.

V informačných oknách Mapy SPOROPS zobrazených po kliknutí na značky priradených našej bytovke sú linky na stránku Naša bytovka aj Fórum RanaLM. Zdá sa mi rozumné, aby obe tieto stránke boli využívané.www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 27. 12. 2013.