Cesta v menu Projekty SolarStat
Vedľajšie meu:

SolarStat

IB september 2010 ..

SolarWeb je webová aplikácia, ktorá dáva možnosť zaznamenať a prezentovať údaje získané zo zariadení solárnej elektrárne vo forme vhodnej pre technický dohľad - tabuľky, grafy, schémy. Zo zaznamených údajov treba však vytvoriť aj prehľady vo forme vhodnej pre vlastníkov resp. investorov solárnej elektrárne. Bez zbytočných technických detailov potrebujú mať prehľad o aktuálnom stave, prehľady za daný deň, týždeň, mesiac, rok. Takéto prehľady by bolo možné zahrnúť aj do aplikácie SolarWeb. Vhodnejšie sa však javí vytvoriť samostatnú aplikáciu SolarStat špecializovanú na štatistické spracovanie zaznamenaných údajov. SolarStat bude využívať niektoré objekty databázy SolarWeb. Bude však potrebné rozšíriť databázu tak, aby umožnila archivovať a spracovávať údaje do formy vhodnej pre manažment solárnej elektrárne.

Východiskom pre riešenie SolarStat sú tieto požiadavky:

 1. Treba použiť databázu MySQL systému SolarWeb.
 2. Na tvorbu webovej aplikácie SolarStat treba použiť skriptovací jazyk PHP.
 3. Na prezentáciu údajov v grafoch sa pripúšťa použitie SVG.

Predmetom riešenia je:

 1. Rozšírenie štruktúry databázy systému SolarWeb pre potreby štatistického vyhodnotenia činnosti elektrárne ako celku a jej vybraných komponentov.
 2. Spolupráca pri tvorbe procesov spracovania údajov zo zariadení solárnej elektrárne a ich záznam do archívnych tabuliek pre štatistické vyhodnotenie.
 3. Návrh štruktúry SQL skriptov pre naplnenie tabuliek rozširujúcich databázu SolarWeb potrebných pre chod aplikácie SolarStat.
 4. Webová aplikácia SolarStat umožňujúca:
  • monitorovať aktuálny stav solárnej elektrárne,
  • v grafickej forme prezentovať priebehy hodnôt vybraných veličín za deň, týždeň, mesiac a rok,
  • prezentovať štatistické údaje na mesačnej báze,
  • prezentovať údaje vo forme umožňujúcej identifikovať anomálie - odchýlky od bežného stavu.
www.buransky.sk © 2008 IB. Posledná úprava zdroja 12. 09. 2010.